Desetileté výročí německé maturity v České republice

Německé oddělení Gymnázia F.X.Šaldy v Liberci slaví 28.5.2005 svou úspěšnou desetiletou historii

Jako do budoucna jediná škola v České republice umožňuje Gymnázium F.X.Šaldy v Liberci již 10 let českým studentům získání nejen české, ale i německé maturity. Od založení německého oddělení na tomto libereckém gymnáziu v roce 1991 složilo okolo 350 mladých Češek a Čechů úspěšně německou maturitu. Tím mají zaručen volný přístup k dalším vzdělávacím institucím v Německu a v Evropské unii.

Výuka v předmětech biologie, matematika, fyzika, zeměpis a dějepis v německém jazyce a to již po pouze dvouleté jazykové výuce – je to vůbec možné? Ano, je. To každoročně dokazuje okolo 30 maturantů německého oddělení Gymnázia F.X.Šaldy v Liberci. Tito studenti jsou vyučováni a aktivně podporováni při cestě k tomuto nelehkému cíli devíti německými vyučujícími, kteří služebně spadají pod Ministerstvo zahraničí Spolkové republiky Německo.

Po úspěšně vykonaných přijímacích zkouškách jsou studenti přijímáni do třídy 1N, která odpovídá české 8. třídě základní školy. Znalost německého jazyka není předpokladem pro přijetí. Požadované jazykové znalosti jsou studentům zprostředkovávány během prvních dvou let v rámci intenzivní výuky německého jazyka (10 hodin týdně). Všechny ostatní předměty jsou během těchto prvních dvou let vyučovány ještě v českém jazyce dle českých učebních osnov. Od 10. třídy (třída 3N) absolvují studenti ve třech přírodovědných a třech humanitních předmětech, ke kterým patří např. také německá literatura, odbornou výuku v německém jazyce. Vyučuje se již podle německých učebních osnov a na základě podmínek stanovených Konferencí ministrů kultury (KMK) Spolkové republiky Německo. Na konci 6. ročníku německého oddělení (dle německého školského systému na konci 13. třídy) mají studenti možnost složit vedle české i německou maturitní zkoušku.

Cílem tohoto mimořádného vzdělávání je nabídnout českým studentům možnost získání takového zakončení svého studia na německém oddělení, které plní po profesní stránce funkci jakéhosi prostředníka mezi oběma kulturami a společnostmi v našem regionu. Právě v této příhraniční oblasti evropského vnitřního trhu se stávají dvojjazyčně vzdělaní lidé žádanými odborníky pro oblast výroby, správy a služeb. Svým hlubokým pohledem do obou vzdělávacích systémů a svou jasnou představou o cíli svého vzdělání se absolventi německého oddělení ve velké míře kvalifikují pro další vysokoškolské studium.

Vedle výuky nabízí německé oddělení svým studentům v každém ročníku bohatou škálu různých studijních pobytů v německy mluvících zemích. K nim patří studentské výměny s partnerskými školami – to jsou školy v německých Cáchách a v Hamburku, dále v německých městech Vilsbiburg a Wiesentheid. Nabídku dále doplňují vícetýdenní jazykové praxe a praxe přímo v zaměstnanecké sféře v Kolíně nad Rýnem a okolí a dlouhodobé studijní pobyty na německých gymnáziích a různé politické a literární semináře s mezinárodní účastí v Berlíně. Německé oddělení je podporováno Česko-německým fondem budoucnosti a různými nadacemi – Nadací Friedricha Naumanna, Friedricha Eberta, Roberta Bosche a Nadací Guardini.

Studium na německém oddělení Gymnázia F.X.Šaldy zprostředkovává svým studentům vysokou míru flexibility, vědění a schopností řešit problémy a tím je obzvlášť dobře připravuje zvládnout vysoké požadavky, které s sebou přináší moderní Evropa 21. století.

A to je skutečně důvod k oslavám!

 

 Tel. + fax: +420 / 482 710 660            deutsch@gfxs.cz